Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2691560

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 4 lipca 2019 r.
IV CSK 169/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marcin Krajewski.

Sędziowie SN: Jacek Grela, Tomasz Szanciło (spr.),.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przy uczestnictwie A. A., J. R., O. A., J. A., S. A. - S., H. M. R. oraz G. P. i P. P. jako następców prawnych J. P. o zasiedzenie służebności,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 4 lipca 2019 r.,

skargi kasacyjnej uczestnika postępowania A. A. od postanowienia Sądu Okręgowego w S. z dnia 9 maja 2017 r., sygn. akt V Ca (...),

oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.