IV CNP 3/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2549352

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. IV CNP 3/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Monika Koba.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi powódki W.R. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. akt I Ca (...), w sprawie z powództwa W.R. i S.W. przeciwko I.R., Skarbowi Państwa - Wojewodzie (...) i Powiatowi (...)-Powiatowemu

Urzędowi Pracy w N. o ustalenie i pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 5 czerwca 2018 r.,

na podstawie art. 3986 § 3 k.p.c. zwrócić Sądowi Okręgowemu w

W. skargę powódki W. R. celem dołączenia do akt sprawy akt I C (...) Sądu Rejonowego w B. Roki Sądowe w N., którymi dysponował Sąd Okręgowy wydając orzeczenie, którego dotyczy skarga (k. (...) akt I Ca (...) Sądu Okręgowego w W.), a następnie ponownego przedstawienia skargi powódki wraz z aktami sprawy, po usunięciu braków.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.