IV CNP 21/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2572101

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2018 r. IV CNP 21/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Bogumiła Ustjanicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi wnioskodawczyni M. D. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w B. z dnia 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt II Ca (...), w sprawie z wniosku M. D. i G. W. przy uczestnictwie W. R. o dział spadku po J. W. D. oraz o podział majątku wspólnego J. W. D. i W. R., na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 18 października 2018 r., przyjmuje skargę do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.