Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 55082

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 5 czerwca 2002 r.
IV CKN 45/01

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Sędzia: SN Filomena Barczewska.

Uzasadnienie faktyczne

Powód domagał się zasądzenia od pozwanej Spółki kwoty 24.263,86 zł tytułem przypadającego mu udziału w zyskach tej spółki za 1996 r.

Sąd Okręgowy w B. wyrokiem z dnia 25 listopada 1999 r. uwzględnił powództwo. Sąd ten ustalił, iż uchwałą nr 4/97 z dnia 9 września 1997 r. zgromadzenie wspólników pozwanej Spółki postanowiło zysk netto spółki za 1996 r. przekazać w całości na dywidendy, z czego na powoda, jako udziałowca spółki, przypadła kwota 24.263,86 zł.

Na skutek apelacji pozwanej Sąd Apelacyjny w G. wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2000 r. zmienił wyrok Sądu I instancji i obniżył zasądzoną kwotę do 19.563,86 zł, a w pozostałym zakresie powództwo i apelację oddalił. Sąd ten uwzględnił zarzut potrącenia zgłoszony przez pozwaną do wysokości 4.700 zł.

Pozwana w kasacji wniosła o uchylenie powyższego wyroku, wskazując jako podstawę naruszenie przepisów prawa procesowego, a mianowicie art. 233 § 1 k.p.c. Wartość przedmiotu zaskarżenia pozwana oznaczyła na kwotę 19.563,86 zł.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Z dniem 1 lipca 2000 r. weszły w życie zmiany przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dokonane ustawą z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego... (Dz. U. Nr 48, poz. 554). Z treści art. 5 ust. 2 tej ustawy wynika, że do złożenia i rozpoznania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych po dniu jej wejścia w życie stosuje się przepisy w nowym brzmieniu.

Przedmiotem kontroli kasacyjnej jest w pierwszej kolejności ocena dopuszczalności kasacji i w tym zakresie Sąd Najwyższy działa z urzędu (art. 3937 § 2 k.p.c. w związku z art. 3935 k.p.c.).

Badając kasację w tym aspekcie należy stwierdzić, że przedmiotem rozstrzygania w sprawie jest roszczenie z tytułu udziału wspólnika w zyskach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to więc sprawa ze stosunku spółki, a więc sprawa gospodarcza w świetle treści art. 4791 § 2 pkt 1 k.p.c. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 lutego 1995 r., III CZP 18/95 (OSNC 1995 z. 7-8, poz. 103), charakteru sprawy gospodarczej ze stosunku spółki nie zmienia fakt, że wspólnik (strona procesu) wystąpił ze spółki przed albo po wytoczeniu powództwa. Tego charakteru nie zmienia też fakt rozpoznania sprawy w postępowaniu cywilnym (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 1990 r., II CZ 160/90, OSNCP 1991, z. 7-8, poz. 115, czy postanowienie z dnia 6 lipca 2000 r., V CKN 1222/00 nie publ.).

Zgodnie z treścią art. 3921 § 1 k.p.c. kasacja nie przysługuje w sprawach gospodarczych, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 20.000 zł. Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. Z tych względów kasacja podlegała odrzuceniu na mocy art. 3937 § 2 k.p.c. w związku z art. 3935 k.p.c. i 3921 § 1 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.