III USK 67/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3181410

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2021 r. III USK 67/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dawid Miąsik.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania J. B., J. G., D. Z. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. o nieobciążanie odpowiedzialnością z tytułu składek, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 28 maja 2021 r., wniosku J. B. o uzupełnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2021 r., w przedmiocie zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym oddala wniosek.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.