III USK 18/21 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3111701

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2021 r. III USK 18/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Staryk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania R. C. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O. o wydanie zaświadczenia w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 21

stycznia 2021 r.,

na skutek skargi kasacyjnej odwołującego się od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 6 grudnia 2018 r., sygn. akt III AUa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.