Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2572116

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 26 października 2018 r.
III UK 383/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jolanta Strusińska-Żukowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania A. S.A. w Z. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. z udziałem zainteresowanych: T. S.-Ć., D. P., M. N., E. L., W. W., M. K., D. K.,

A. L., Ł. S., P. K. o ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 26 października 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej odwołującej się od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 6 lutego 2018 r., sygn. akt III AUa (...), zwraca skargę kasacyjną Sądowi Apelacyjnemu w (...) celem wezwania pełnomocnika skarżącej do uzupełnienia jej braku przez wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia odrębnie dla każdego ubezpieczonego pracownika.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.