Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2563549

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 października 2018 r.
III UK 203/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Halina Kiryło.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania K. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. o wysokość emerytury, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 18 października 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej odwołującego się od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 13 czerwca 2017 r., sygn. akt III AUa (...), przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.