Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1648647

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 5 lutego 2014 r.
III UK 131/13
Cofnięcie skargi kasacyjnej.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Halina Kiryło.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi Romana R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w L. z dnia 14 marca 2012 r., sygn. akt (...), na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 5 lutego 2014 r., na skutek skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku Sądu Apelacyjnego w L. z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. akt (...), umarza postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w L. wyrokiem z dnia 27 lutego 2013 r. oddalił skargę Romana R. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem tego Sądu z dnia 14 marca 2013 r.

Powyższy wyrok został zaskarżony skargą kasacyjną wnioskodawcy. Skargę oparto na podstawie naruszenia przepisów prawa procesowego, tj.: art. 412 § 1 i 2, art. 4011 k.p.c. w związku z art. 190 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że niekonstytucyjność przepisów stwierdzona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., K 2/12, nie ma wpływu na treść wyroku objętego skargą i oddalenie skargi o wznowienie pomimo istnienia podstaw do jej uwzględnienia. Zdaniem skarżącego, naruszenie wskazanych powyżej przepisów procesowych mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, ponieważ gdyby Sąd Apelacyjny w L. prawidłowo ocenił istnienie przesłanki wznowienia i prawidłowo zastosował art. 412 § 1 i 2 oraz art. 4011 k.p.c., to jest możliwe, że skarga o wznowienie postępowania zostałaby uwzględniona. Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w L.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną organ rentowy wniósł o odmowę przyjęcia jej do rozpoznania, a jedynie z ostrożności procesowej - o oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz organu rentowego kosztów postępowania kasacyjnego według norm przepisanych.

Pismem z dnia 9 stycznia 2014 r. wnioskodawca cofnął skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Cofnięcie przez stronę skargi kasacyjnej jest dopuszczalne i nie wymaga zgody drugiej strony. Cofnięcie skargi jest czynnością procesową, która nie wymaga też weryfikacji sądowej i prowadzi do umorzenia postępowania kasacyjnego oraz orzeczenia o kosztach procesu, jak przy cofnięciu pozwu (art. 391 § 2 w związku z art. 39821 k.p.c.). Dlatego Sąd Najwyższy z mocy powołanych przepisów obligatoryjnie umorzył postępowanie kasacyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.