Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675110

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2010 r.
III SO/Wa 15/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Ciechomska-Florek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zwrot kosztów postępowania w związku z uwzględnieniem przez organ skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) stycznia 2010 r. Nr (...) postanawia zasądzić od Ministra Finansów na rzecz H. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 15 marca 2010 r. H. Spółka Akcyjna z siedzibą w W. (dalej "Skarżąca") wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) stycznia 2010 r. Nr (...). Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej interpretacji indywidualnej w całości oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Przekazując powyższą skargę Sądowi, Organ przekazał równocześnie interpretację indywidualną Ministra Finansów z (...) kwietnia 2010 r. Nr (...) wydaną na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze. zm), mocą której uwzględnił w trybie autokontroli w całości skargę i uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną, uznając stanowisko Skarżącej za prawidłowe.

Powyższą interpretację indywidualną z (...) kwietnia 2010 r. doręczono pełnomocnikowi Skarżącego w dniu 21 kwietnia 2010 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Dyspozycję tego przepisu wypełnił Minister Finansów wydając interpretację indywidualną z (...) kwietnia 2010 r., mocą której uchylił interpretację indywidualną z (...) stycznia 2010 r. Z chwilą doręczenia pełnomocnikowi Skarżącego interpretacji indywidualnej z (...) kwietnia 2010 r., co nastąpiło 21 kwietnia 2010 r., przestał istnieć przedmiot skargi. Uwzględnienie skargi przez Organ powoduje, że Sąd winien rozpoznać jedynie wniosek o zwrot koszt postępowania.

Zgodnie bowiem z art. 201 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie uwzględnienia skargi w trybie art. 54 § 3 tej ustawy (tzw. autokontrola).

W niniejszej sprawie do kosztów tych, na mocy art. 205 § 4 wspomnianej ustawy procesowej oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2003 r.) zalicza się wynagrodzenie doradcy podatkowego w wysokości 240 zł.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.