Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431945

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 5 marca 2014 r.
III SO/Łd 2/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Krzyżaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku T. G. o wymierzenie grzywny (...) Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za nieprzekazanie skargi postanawia: sprostować z urzędu niedokładność w uzasadnieniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 2014 r. sygn. III SO/Łd 2/14 w ten sposób, że na stronie 4 drugi akapit wiersz 11 po słowach: "Z załączonych wyciągów z rachunku bankowego wnioskodawcy wynika, że" wpisać słowo: "nie". k.p.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 26 lutego 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przyznał T. G. prawo pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych ponad kwotę 50 złotych i oddalił wniosek w pozostałej części. W uzasadnieniu postanowienia omyłkowo nie wpisano słowa "nie", w zdaniu opisującym stan rachunku bankowego wnioskodawcy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 t.j. z późn. zm.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Przedmiotem sprostowania wyroku mogą być zatem niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, przy czym nieprawidłowości te muszą mieć charakter oczywisty.

Przez pojęcie "oczywistej omyłki" należy rozumieć takie nieprawidłowości, jak błędne określenie organu, jak też błędne wskazanie nazwiska pełnomocnika skarżącej. Z kolei "niedokładność" polega na niezachowaniu precyzji, np. dodaniu bądź odjęciu oznaczenia, cyfry bądź sformułowania w sytuacji, gdy prawidłowe znaczenie jest oczywiste.

W rozpoznawanej sprawie przy sporządzeniu uzasadnienia postanowienia - drugi akapit strona 4 wiersz 11 - po słowach "Z załączonych wyciągów z rachunku bankowego wnioskodawcy wynika, że" pojawiła się oczywista niedokładność polegająca na niewstawieniu partykuły "nie". Z kontekstu zdania wynika, że skarżący nie posiada oszczędności na rachunku bankowym. W tej sytuacji zasadne było sprostowanie treści uzasadnienia postanowienia.

Mając powyższe na względzie i działając na podstawie art. 156 § 1 i § 2 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

k.

p.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.