III SO/Gl 1/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - OpenLEX

III SO/Gl 1/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1676916

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 marca 2015 r. III SO/Gl 1/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach Leszek Wolny po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku "A" Sp. z o.o. w likwidacji w S. o przyznanie prawa pomocy (odnoszącego się do sprawy dotyczącej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług) w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: zwolnić wnioskodawcę z kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W uzasadnieniu wniosku o prawo pomocy, strona oświadczyła, że nie prowadzi działalności gospodarczej od 2012 r. i od tego czasu nie osiąga żadnych przychodów. Środki w kasie spółki w wysokości 3.714 zł wykazane w bilansie za 2013 r. zostały w ciągu 2014 r. wydane w całości na bieżące opłaty i aktualnie spółka nie posiada żadnych środków pieniężnych ani w swojej kasie, ani na prowadzonym rachunku bankowym.

Z oświadczenia o majątku i dochodach wynika, że kapitał zakładowy spółki zamyka się w kwocie 5.000 zł, natomiast spółka nie posiada środków trwałych, a wg bilansu za 2013 r. osiągnęła stratę w kwocie

Z oświadczenia zawartego na urzędowym formularzu PPPr wynika, że spółka aktualnie nie posiada rachunku bankowego.

Załącznikiem do skargi złożonej przez Spółkę do tutejszego Sądu były następujące dokumenty: kserokopia zeznania podatkowego spółki (CIT - 8) za 2013 r. oraz bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. wraz z rachunkiem zysków i strat (w wariancie porównawczym za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.).

W tym stanie rzeczy, pismem z dnia (...) r. referendarz sądowy wezwał skarżącą spółkę do nadesłanie szeregu dokumentów, mających zobrazować jej rzeczywisty i aktualny stan majątkowy, w tym także o przedstawienie aktualnych wyciągów z posiadanych przez spółkę rachunków bankowych obrazujących operacje dokonywane w ich ramach w ciągu ostatnich trzech miesięcy, jak również o nadesłanie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

Z dokumentów, o które wnioskodawcę wzywano nadesłano: zeznanie podatkowe CIT-8 za 2014 r. i deklaracje podatkowe VAT-7 za okres od sierpnia 2014 r. do stycznia 2015 r. oraz raport kasowy spółki, obrazujący stan środków zgromadzonych w kasie wnioskodawcy na dzień (...) r.

Jednocześnie w piśmie przewodnim pełnomocnika procesowego z dnia (...) r. wyjaśniono, że spółka nie posiada żadnych rachunków bankowych, nie posiada również (i nigdy nie posiadała) żadnych środków trwałych, natomiast sprawozdanie finansowe za 2014 r. nie zostało jeszcze sporządzone.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze, zważono, co następuje.

Stosownie do art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a." - stronie na jej wniosek może być przyznane prawo pomocy. Z kolei zgodnie z art. 245 § 1 p.p.s.a., prawo pomocy może zostać udzielone w zakresie częściowym lub całkowitym.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub części (...) lub obejmuje tylko ustanowienie fachowego pełnomocnika w osobie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 3 p.p.s.a.).

Na wstępie należy zaznaczyć, że strona składając wniosek o prawo pomocy zażądała jedynie zwolnienia od kosztów sądowych. Wniosek ten, obejmował więc jedynie żądanie przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym.

Odnosząc się do wniosku skarżącej spółki o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, należy wskazać treść art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a., zgodnie z którym prawo pomocy może być przyznane osobie prawnej w zakresie częściowym, jeżeli wykaże ona, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Jednocześnie podkreślić należy, że regulacja normatywna w zakresie prawa pomocy w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, zgodnie z treścią art. 246 § 2 in principio p.p.s.a., ma charakter uznaniowy. Oznacza to, iż nawet gdyby przesłanka braku dostatecznych środków na poniesienie występujących w sprawie opłat byłaby spełniona, rozpoznający wniosek nie musi przychylić się do żądania strony, a jedynie może przyznać prawo pomocy, jeżeli wedle jego uznania będzie to konieczne dla zapewnienia stronie konstytucyjnego prawa do sądu.

Odnosząc powyższe uregulowania do przedmiotowej sprawy, należy stwierdzić, że skarżąca spółka zdołała wykazać, że znajduje się w sytuacji uzasadniającej przyznanie jej prawa pomocy we wnioskowanym przez nią zakresie, tj. w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Odnośnie przedłożonego przez wnioskodawcę materiału dowodowego stwierdzić należy, że jest on dostateczny. Zasadnicze wątpliwości budzi jednak fakt, że funkcjonująca w obrocie prawnym spółka kapitałowa nie posiada rachunku bankowego. Jednakże na stan finansowy wnioskodawcy i jego możliwości płatnicze wskazują zarówno zeznania podatkowe CIT-8 za 2013 r. i za 2014 r., raport kasowy i nadesłany komplet deklaracji VAT-7.

W pierwszej kolejności, podnieść należy, że z analizy deklaracji podatkowych VAT - 7 wynika, że spółka w ogóle nie wykazuje obrotu.

Należy zaznaczyć, że deklaracje VAT - 7 nie wskazują na wysokość przychodów uzyskiwanych przez spółkę, lecz właśnie na jej obroty, na jej aktywność gospodarczą. Z analizy nadesłanych przez spółkę deklaracji VAT - 7 wynika jednak, że spółka nie osiąga żadnego obrotu. W konsekwencji trudno jest zakładać, że spółka będzie posiadała środki finansowe zgromadzone w swojej kasie, jak również i na rachunku bankowym.

W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że wnioskodawca rzeczywiście nie dysponuje gotówką, która wystarczyłaby na poniesienie kosztów sądowych w jakiejkolwiek części.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. w związku z art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.