Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2489162

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 18 maja 2018 r.
III SO/Gd 12/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sudoł.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu M. N. od postanowienia referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 maja 2018 r. sygn. akt III SO/Gd 12/18 w sprawie z wniosku M. N. o przyznanie prawa pomocy przed wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego postanawia: utrzymać zaskarżone postanowienie w mocy.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 4 maja 2018 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przyznał M. N. prawo pomocy przez ustanowienie radcy prawnego oraz umorzył postępowanie o przyznanie prawa pomocy w części obejmującej żądanie zwolnienia od kosztów sądowych.

Referendarz sądowy wskazał, że postępowanie sądowe w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej jest ustawowo wolne od opłat sądowych i nie ma obowiązku ich uiszczania. Dlatego wniosek skarżącej w zakresie zwolnienia od tych kosztów podlegał umorzeniu.

Ponadto referendarz uznał za wiarygodne oświadczenia wnioskodawczyni oraz biorąc po uwagę przedstawione przez nią we wniosku okoliczności faktyczne, w tym fakt niewysokich dochodów w jej gospodarstwie domowym, braku oszczędności i znaczącego majątku stwierdził, że spełnia przesłanki przyznania jej prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.

Od postanowienia referendarza sądowego skarżąca złożyła sprzeciw zaskarżając go w części dotyczącej umorzenia postępowania w zakresie żądania zwolnienia od kosztów sądowych. Wniosła o zwolnienie z kosztów sądowych w całości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Na wstępie należy wskazać, że postanowienie w przedmiocie prawa pomocy jest wydawane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a."), która normuje postępowanie przed sądami administracyjnymi.

W myśl art. 260 § 1 p.p.s.a., rozpoznając sprzeciw od postanowienia referendarza sądowego, o którym mowa w art. 258 § 2 pkt 8, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza sądowego zmienia albo utrzymuje w mocy. Sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu (art. 260 § 2 p.p.s.a.), rozpoznając sprawę na posiedzeniu niejawnym (art. 260 § 3 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 243 § 1 p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania.

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1). Prawo to może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1 i 3).

Sprzeciw, zdaniem Sądu, nie zasługuje na uwzględnienie.

Skarżąca zaskarżyła postanowienie referendarza w części dotyczącej umorzenia postępowania obejmującej żądanie zwolnienia od kosztów sądowych. W sprzeciwie domagała się zwolnienia z kosztów sądowych w całości. W tym miejscu należy jednak wskazać, że skarżąca nie musi w tym postępowaniu ponosić żadnych kosztów sądowych, ponieważ - jak wskazał to w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia referendarz - postępowania w sprawach z zakresu pomocy społecznej i opieki społecznej są ustawowo zwolnione od kosztów sądowych.

Dlatego z uwagi na to, że postępowanie sądowe w sprawie niniejszej jest wolne od opłat sądowych, referendarz prawidłowo umorzył postępowanie w części dotyczącej zwolnienia skarżącej od kosztów sądowych.

W ocenie Sądu referendarz sądowy zasadnie też przyjął, że sytuacja materialna skarżącej przemawia za uznaniem, że zachodzi przesłanka uzasadniająca przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.

Z powyższych względów uznać należy, że postanowienie referendarza sądowego jest prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w zw. z art. 260 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.