III SAB/Wr 792/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2866427

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2019 r. III SAB/Wr 792/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. H. na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) lipca 2019 r. S. H. (dalej jako: "skarżący"), wniósł skargę na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy.

Pismem z dnia (...) lipca 2019 r. skarżący wniósł o wycofanie skargi złożonej na bezczynność.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie z kolei do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Oświadczenie o cofnięciu skargi jest czynnością jednoznaczną i stanowczą. Musi być ono sformułowane precyzyjnie i nie może budzić żadnych wątpliwości. Innymi słowy oświadczenie takie powinno jednoznacznie wyrażać wolę strony skarżącej (por. II GSK 1127/11).

Wobec jednoznaczności przedmiotowego oświadczenia i braku podstaw do uznania cofnięcia za nieskuteczne, postępowanie sądowe należało umorzyć na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.