Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664592

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 10 września 2013 r.
III SAB/Wr 53/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Strzebinczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 10 września 2013 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi T.W. na bezczynność Starosty Powiatu O. w przedmiocie przyznania należności za przechowywanie pojazdu, postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...)2013 r. skarżący, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł skargę na bezczynność Starosty Powiatu O. w przedmiocie przyznania należności za przechowywania pojazdu.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału III z dnia (...) 2013 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uzupełnienia braków złożonej skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie (...) zł oraz poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego przez wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwania te doręczone zostały pełnomocnikowi skarżącego w dniu (...) 2013 r. Termin do uiszczenia wpisu i złożenia pełnomocnictwa procesowego upływał zatem z końcem dnia (...) 2013 r. (poniedziałek). Żaden ze wspomnianych braków skargi nie został uzupełniony do dnia dzisiejszego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej - skrótowo - "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis. Pismami takimi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Natomiast stosownie do treści art. 220 § 1 zdanie pierwsze i § 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, przy czym skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z kolei według art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuci skargę, gdy w wyznaczonym przez przewodniczącego terminie nie uzupełniono jej braków formalnych. W myśl natomiast art. 46 § 3 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

W niniejszej sprawie, wezwano pełnomocnika skarżącego do uzupełnienia dwóch braków skargi, pouczając jednocześnie o konsekwencjach niewykonania zarządzeń. Mimo to, wnoszący skargę wspomnianych braków nie usunął, w wyznaczonym mu w tym celu terminie (nie uiścił wymaganego wpisu sądowego ani nie przedłożył pełnomocnictwa).

W tym stanie rzeczy, na podstawie wcześniej powołanych przepisów, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji.

.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.