III SAB/Wr 1569/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3114519

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2021 r. III SAB/Wr 1569/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w P. na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę typu A dla O.K. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) czerwca 2020 r. strona skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. skargę na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę typu A dla O. K.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z 6 października 2020 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Niniejsze wezwanie doręczono stronie skarżącej 22 października 2020 r. (k-16 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a., przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, przy czym rygor pozostawienia pisma bez rozpoznania nie dotyczy skargi, która należy do katalogu pism kwalifikowanych. Stosownie bowiem do treści przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 22 października 2020 r., siedmiodniowy termin na uzupełnienie braku fiskalnego skargi upłynął wraz z dniem 29 października 2020 r. (czwartek). W zakreślonym przez Sąd terminie, strona skarżąca nie uiściła wpisu sądowego od skargi.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.