Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888980

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
III SAB/Wr 12/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Guziński.

Sędziowie WSA: Bogumiła Kalinowska (spr.), Jerzy Strzebinczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 20 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi S. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania w pierwszej instancji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. - w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.