Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1928385

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 listopada 2015 r.
III SAB/Lu 31/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Marcinowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. Z. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 5 października 2015 r. G. Z. wniosła skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Skarżąca wniosła o zobowiązanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego do rozpoznania jej wniosku z dnia 25 lipca 2015 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta, poprzez wydanie pozytywnych decyzji lub postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

Decyzją z dnia (...) października 2015 r., nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiło wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności zezwolenia wydanego z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia (...) września 2011 r., znak: (...), Nr (...). Organ stwierdził, że bezczynność Kolegium nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa.

W piśmie z dnia 20 października 2015 r. G. Z. oświadczyła, że cofa skargę i wniosła o umorzenie postępowania oraz zwrot uiszczonego wpisu.

W piśmie z dnia 21 października 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o umorzenie postępowania z powodu uwzględnienia skargi w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a., organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

W niniejszej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze, na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a., uwzględniło skargę w całości i postanowieniem z dnia 12 października 2015 r. odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zezwolenia wydanego z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia 23 września 2011 r., znak: (...), Nr (...)

Stosownie do art. 161 § 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (§ 1), w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania (§ 2) lub gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe (§ 3).

Skoro organ uwzględnił skargę w całości w trybie autokontroli i zadośćuczynił żądaniu skarżącej, postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a., umorzył postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.