Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506172

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
III SAB/Lu 3/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. B. na bezczynność Starosty w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej jako "p.p.s.a.", sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3.

W myśl art. 124 § 3 p.p.s.a., nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego.

W niniejszej sprawie została spełniona przesłanka obligatoryjnego zawieszenia postępowania sądowoadminstracyjnego w związku ze śmiercią skarżącego E. B. Postępowanie dotyczyło bezczynności organu w sprawie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków, a więc przedmiot wszczętego postępowania nie odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, ponieważ przechodzą one na następców prawnych.

Z powyższych względów postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie podlegało zawieszeniu na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.