Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431931

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 6 lutego 2014 r.
III SAB/Kr 73/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Kutzner.

Sędziowie WSA: Tadeusz Wołek Janusz Kasprzycki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2014 r. sprawy ze skargi K.J. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 18 października 2013 r. K.J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji polegającą na nie wydaniu uwierzytelnionych kopii decyzji nr (...) Komendanta Powiatowego Policji w K. z dnia 2 listopada 1999 r. i decyzji nr (...) Komendanta Rejonowego Policji (...) z dnia 3 lipca 1998 r.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podnosząc, iż nie jest w stanie wydać wnioskowanych dokumentów, ponieważ nie jest w ich posiadaniu.

Na rozprawie w dniu 6 lutego 2014 r. skarżący złożył oświadczenie, że cofa ww. skargę, powołując się na okoliczność zaskarżenia bezczynności ww. organu co do wydania wskazanych decyzji w innym postępowaniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012. 270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Zgodnie z artykułem 161 § 1 pkt 1 ww. ustawy, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W przedmiotowej sprawie skarga została cofnięta skutecznie przez skarżącego K.J., cofnięcie to jest dopuszczalne, w związku z tym Sąd umorzył postępowanie na podstawie wyżej wskazanych przepisów

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.