III SAB/Kr 52/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2690442

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 4 lipca 2019 r. III SAB/Kr 52/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: WSA Hanna Knysiak-Sudyka.

Sędziowie WSA: Renata Czeluśniak (spr.), Barbara Pasternak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi K. J. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania świadectwa służby postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 3 kwietnia 2019 r. skarżący K. J. złożył skargę na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w związku z niezałatwieniem "zgodnie z nakazami prawa podania z dnia 28 stycznia 2019 r." w przedmiocie wydania świadectwa służby.

Nadto z urzędu Sądowi jest wiadomym, że pismem z dnia 8 marca 2019 r. K. J. złożył skargę na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w związku z niezałatwieniem "zgodnie z nakazami prawa do dnia dzisiejszego podania z dnia 28 stycznia 2019 r." w przedmiocie wydania świadectwa służby. Skargę tę zarejestrowano pod sygn. akt III SAB/Kr 49/19.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 2 lipca 2019 r. sygn. III SAB/Kr 36/19 oddalił skargę K. J. z dnia 19 lutego 2019 r. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania świadectwa służby. Powyższa sprawa dotyczyła również wniosku skarżącego z dnia 28 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

Stan sprawy w toku (lis pendens) w rozumieniu cytowanego wyżej przepisu oznacza, że ten sam podmiot już wcześniej wniósł skargę na ten sam akt administracyjny, bądź to samo działanie lub bezczynność organu w toku postępowania dotyczącego tej samej materii. Konsekwencją zaś zaistnienia takiej sytuacji jest wyłączenie dopuszczalności skutecznego wniesienia kolejnej skargi.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Przedmiotem skargi z dnia 3 kwietnia 2019 r. skarżący uczynił bezczynność Komendanta Powiatowego Policji dotyczącą niezałatwienia jego wniosku z dnia 28 stycznia 2019 r. o wydanie świadectwa służby. Wyrokiem z dnia 2 lipca 2019 r., sygn. akt III SAB/Kr 36/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę K. J. w sprawie niezałatwienia przez powyższy organ jego wniosku z dnia 28 stycznia 2019 r.

Dlatego też niniejszą skargę należało uznać za niedopuszczalną i na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 i § 3 p.p.s.a. orzec jak w sentencji postanowienia o odrzuceniu skargi.

Wyjaśnić nadto należy, że Sąd potraktował pisma skarżącego z dnia 19 lutego 2019 r., 8 marca 2019 r. oraz z dnia 3 kwietnia 2019 r. jako odrębne skargi i zarejestrował je pod różnymi sygnaturami akt, tj. III SAB/Kr 36/19, III SAB/Kr 49/19 oraz III SAB/Kr 52/19. Powyższe wynikało z faktu, że treść tych skarg do siebie wzajemnie nie nawiązywała, skargi z dnia 8 marca 2019 r., 3 kwietnia 2019 r. nie stanowiły uzupełnienia pierwszej skargi wniesionej przez skarżącego w dniu 19 lutego 2019 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.