Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2771327

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 29 stycznia 2020 r.
III SAB/Kr 167/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Pasternak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 stycznia 2020 r. sprawy ze skargi M. S. na bezczynność Starosty w przedmiocie nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia Ogrodowego "(...)" postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Starosty w przedmiocie nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia Ogrodowego "(...)".

Pismem z dnia 28 października 2019 r. wezwano skarżącego do usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania braków formalnych skargi poprzez wskazanie numeru PESEL, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 31 października 2019 r. W dniu 12 listopada 2019 r. M. S. złożył do tut. Sądu wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podanie nr pesel.

Postanowieniem z dnia 29 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odmówił przywrócenia terminu do uzupełnienia ww. braku skargi.

Od ww. postanowienia nie wniesiono zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., w skrócie p.p.s.a.), jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie mimo doręczenia skarżącemu, w dniu 31 października 2019 r. wezwania o uzupełnienie braku formalnego skargi poprzez wskazanie numeru PESEL, skarżący nie uzupełnił tego braku.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.