III SAB/Kr 147/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2729007

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 października 2019 r. III SAB/Kr 147/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Zawadzka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 17 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. J. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie udostępnienia akt sprawy o wydanie postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący K. J. wniósł do tutejszego Sądu skargę na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie rozpoznania wniosku z 26 kwietnia 2019 r. o udostępnieni akt sprawy o wydanie zaświadczenia żądanej treści.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 8 sierpnia 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącemu 26 sierpnia 2019 r. Należny wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) dalej: "p.p.s.a." Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie termin do uiszczenia wpisu sądowego i uzupełnienia braków fiskalnych skargi upłynął bezskutecznie wraz z dniem 2 września 2019 r.

W świetle powyższego Sąd postanowił odrzucić skargę, o czym orzeczono na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.