Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001847

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 9 lutego 2018 r.
III SAB/Kr 119/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2018 r. z urzędu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. M. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie propozycji nowych warunków pełnienia służby postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowe

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.