Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721416

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 24 września 2019 r.
III SAB/Kr 113/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożenna Blitek WSA Renata Czeluśniak WSA Barbara Pasternak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 24 września 2019 r. sprawy ze skargi K. J. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie uporządkowania akt osobowych postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

K. J. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji, polegającą na nierozpatrzeniu wniosku z dnia 13 października 2016 r. wzywającego organ do uporządkowania i doprowadzenia akt osobowych skarżącego "do stanu prawem wymagalnego, w zakresie ich zawartości, a w tym zakresie dokumentacji dowodowo-ewidencyjno-rejestrowej (...)".

W odpowiedzi na skargę Komendant Powiatowy Policji wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie podał, co następuje:

Skarga jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej: p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego. Odrzucenie skargi z uwagi na brak właściwości sądu administracyjnego nastąpi w szczególności w wypadku, gdy skarga dotyczy aktu lub czynności nieobjętych zakresem właściwości sądów administracyjnych (art. 3 § 2 i 3 oraz art. 4 p.p.s.a.) lub gdy dotyczy sprawy wyłączonej z właściwości tych sądów (art. 5 p.p.s.a.). Zgodnie natomiast z art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a. Zaś stosownie do art. 3 § 2 pkt 9 p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Jednocześnie wskazać należy, że skarga na bezczynność organu jest dopuszczalna tylko w takich granicach, w jakich służy skarga do sądu administracyjnego na decyzje, określone postanowienia oraz akty i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest bezczynność Komendanta Powiatowego Policji co do wniosku skarżącego w przedmiocie uzupełnienia i uporządkowania akt osobowych, które zgodnie z wolą skarżącego miałyby zostać uzupełnione o brakujące w nich środki dowodowe w zakresie udokumentowania:

- działań i czynności konstytutywnej ochrony jego zdrowia i życia przed zagrażającymi czynnikami,

- działań i czynności w zakresie rozpoznania uciążliwości służby,

- czynności po których zostało wydane Postanowienie Nr (...), w postaci danych, rejestrów, ewidencji i innej wiedzy,

- ustaleń Okręgowej Komisji Lekarskiej MSWiA wyrażonych w orzeczeniu (...) z dnia 14 stycznia 2015 r.,

- innych ustaleń w postaci danych, rejestrów i ewidencji oraz wiedzy organu związanych z nabywanymi prawami do podwyższenia świadczeń emerytalnych.

Wniosek skarżącego dotyczy zatem czynności materialno-technicznej polegającej na uzupełnieniu akt osobowych o wskazane przez skarżącego materiały, a więc czynności nieobjętej dyspozycją art. 3 § 2 pkt 8 i 9 p.p.s.a., a tym samym zakresem właściwości sądów administracyjnych.

Oznacza to, że skarga K. J. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wniosku o uzupełnienie i udostępnienie akt osobowych dokumentujących przebieg służby jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 1ppsa, albowiem czynność włączenia do akt osobowych pominiętych dokumentów nie podlega kognicji sądu administracyjnego (por. postanowienie NSA z dnia 14 listopada 2018 r., sygn. akt I OZ 1083/18).

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł jak w sentencji na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.