Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043662

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 12 maja 2016 r.
III SAB/Gd 58/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym spraw ze skarg I. i K. T. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie rozpoznania odwołań dotyczących zasiłku celowego i zasiłku okresowego postanawia sprostować z urzędu oczywiste omyłki pisarskie w uzasadnieniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 maja 2016 r., sygn. akt III SAB/Gd 58/15 w ten sposób, że na str. 1 w trzecim wersie od góry zamiast "2015" wpisać "2016", a na stronie 2 w pierwszym i drugim wersie od góry zamiast zwrotu "Skarżący uchybił terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej, ponieważ został błędnie pouczony przez Sąd, że postanowienie z dnia 4 lutego 2016 r. może zaskarżyć w drodze skargi kasacyjnej" wpisać prawidłowo ""Skarżący uchybili terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej, ponieważ zostali błędnie pouczeni przez Sąd, że postanowienie z dnia 4 lutego 2016 r. można zaskarżyć w drodze skargi kasacyjnej".

Uzasadnienie faktyczne

Powołanym postanowieniem z dnia 9 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przywrócił skarżącym termin do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z dnia 4 lutego 2016 r. o umorzeniu postępowania.

W uzasadnieniu tego orzeczenia na str. 1 w trzecim, a na stronie 2 w pierwszym i drugim wersie od góry pojawiły się oczywiste omyłki pisarskie wymagające sprostowania. Popełnione omyłki są oczywiste i nie zmieniają sposobu ani treści rozstrzygnięcia.

W związku z powyższym na mocy art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (i.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.