Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043661

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 9 maja 2016 r.
III SAB/Gd 58/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym spraw ze skarg I. T. i K. T. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie rozpoznania odwołań dotyczących zasiłku celowego i zasiłku okresowego postanawia: przywrócić termin do wniesienia zażalenia.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 4 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) umorzył postępowanie zainicjowane ww. skargami I. i K. T. W pouczeniu skierowanym do strony, omyłkowo wskazano, że na postanowienie o umorzeniu postępowania strona może wnieść skargę kasacyjną.

K. i I. T. wnioskiem z dnia 21 marca 2016 r. zwrócili się do Sądu o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata. Wniosek skarżących został uwzględniony przez referendarza sądowego. Wyznaczony z urzędu pełnomocnik wystąpił następnie do Sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania. W uzasadnieniu wskazał, że K. i I. T. zostali błędnie pouczeni o przysługującym od postanowienia z dnia 4 lutego 2016 r. środku odwoławczym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Od negatywnych skutków uchybienia terminowi strona może bronić się poprzez złożenie wniosku o przywrócenie terminu.

Na podstawie dyspozycji przepisu art. 86 § 1 p.p.s.a. Sąd na wniosek strony postanowi o przywróceniu terminu, jeżeli strona nie dokonała czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy.

Przesłanki przywrócenia terminu, wynikające z art. 87 ustawy to: uprawdopodobnienie przez osobę zainteresowaną braku swojej winy, wniesienie wniosku o przywrócenie terminu, dochowanie terminu 7 dni do wniesienia takiego wniosku i dopełnienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu tej czynności, dla której był ustanowiony termin. Przywrócenie terminu uwarunkowane jest wystąpieniem łącznie wymienionych przesłanek.

Co istotne, Sąd nie może przywrócić terminu bez wniosku skarżącego, nawet jeżeli z akt sprawy wynika, że brak winy strony w uchybieniu terminu jest oczywisty.

Skarżący uchybił terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej, ponieważ został błędnie pouczony przez Sąd, że postanowienie z dnia 4 lutego 2016 r. może zaskarżyć w drodze skargi kasacyjnej. Brak winy strony dokumentują akta sądowe niniejszej sprawy, na które zasadnie powołuje się strona skarżąca.

W sprawie spełnione zostały także pozostałe warunki przywrócenia terminu.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 86 ust. 1 p.p.s.a. uwzględnił wniosek strony skarżącej i orzekł o przywróceniu terminu do wniesienia zażalenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.