III SAB/Gd 191/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3088002

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2020 r. III SAB/Gd 191/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę postępowania w przedmiocie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

A Spółka z o.o. w G. wniosła skargę na bezczynność i przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę postępowania w sprawie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pismem z dnia 4 listopada 2020 r. pełnomocnik skarżącej spółki cofnął wniesioną skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a."), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności.

W niniejszej sprawie nie zachodzą wskazane wyżej przesłanki niedopuszczalności cofnięcia skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w zaistniałej sytuacji uznał, że skarga została skutecznie cofnięta, co stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. obligowało Sąd do umorzenia postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.