Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2041590

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 grudnia 2015 r.
III SA/Wr 983/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale III sprawy ze skargi G. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. skarżący złożył do tut. Sądu skargę, wskazując, iż dotyczy ona decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. W uzasadnieniu oświadczył, że nie zgadza się na utratę prawa jazdy.

Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III z dnia (...) r. wezwano skarżącego do usunięcia - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi - braków formalnych skargi przez wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu.

Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) r.

w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.". Przesyłka z wezwaniem do uzupełnienia braku formalnego skargi awizowana w dniach (...) i (...) r., została pozostawiona w aktach ze skutkiem doręczenia (k. 7 akt sądowych).

W zakreślonym terminie skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę postanowieniem, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym. W myśl natomiast art. 57 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, a także oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy. W niniejszej sprawie wobec braku wskazania numeru i daty zaskarżonego aktu, wezwano skarżącego do ich wskazania.

Skarżący w wyznaczonym siedmiodniowym terminie nie wykonał doręczonego mu zarządzenia, w konsekwencji czego skarga jako dotknięta brakami formalnymi podlegała odrzuceniu na podstawie powołanego na wstępie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.