III SA/Wr 91/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2726402

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 września 2019 r. III SA/Wr 91/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Borońska.

Sentencja

Wrocław, dnia 10 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 10 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi kat. B postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z (...) r., którego odpis skutecznie doręczono skarżącemu - w trybie art. 73 p.p.s.a. - (...) r. (k. 15 akt sądowych) wezwano skarżącego, do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Z akt sprawy wynika, że wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Natomiast w myśl art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 3 art. 220 p.p.s.a., przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, przy czym rygor pozostawienia pisma bez rozpoznania nie dotyczy skargi, która należy do katalogu pism kwalifikowanych. Zatem, w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W sprawie, z akt sprawy wynika, iż pomimo prawidłowo doręczonego (...) r. odpisu zarządzenia do uiszczenia wpisu, skarżący wpisu nie uiścił.

Z tych względów i na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.