Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1679221

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2015 r.
III SA/Wr 834/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Strzebinczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2015 r., na posiedzeniu niejawnym, w sprawie ze skargi "A" spółka jawna z siedzibą w W., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W., z dnia (...) października 2014 r., Nr (...), w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, zażalenia strony skarżącej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2014 r., sygn. akt III SA/Wr 834/14, w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej w niniejszej sprawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W.

Na postanowienie to strona skarżąca wniosła zażalenie.

Zarządzeniem z dnia 26 stycznia 2015 r. wezwano stronę skarżącą do uzupełnienia braku formalnego zażalenia, poprzez złożenie pełnego odpisu z KRS -oryginału lub jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie to doręczono stronie skarżącej w dniu 10 lutego 2015 r. Siedmiodniowy termin do uzupełnienia braku formalnego zażalenia upływał zatem w dniu 17 lutego 2015 r. (wtorek).

W dniu 10 lutego 2015 r. strona skarżąca nadała w urzędzie pocztowym kserokopię postanowienia Sądu Rejonowego dla W. o wpisaniu jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie złożyła natomiast do dnia dzisiejszego pełnego odpisu z KRS (ani oryginału, ani potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a."), do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Zgodnie natomiast z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, z tym że Naczelny Sąd Administracyjny uzasadnia z urzędu wyroki i postanowienia w terminie trzydziestu dni. Stosownie zaś do art. 28 § 1 p.p.s.a., osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu (art. 29 p.p.s.a.).

W odniesieniu do spółki jawnej, informacja o tym, kto jest upoważniony do działania w jej imieniu wynika z dokumentu urzędowego, jakim jest odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Z akt sprawy bezspornie wynika, iż strona skarżąca, choć została skutecznie wezwana do usunięcia braku formalnego wniesionego zażalenia, poprzez nadesłanie oryginału lub kopii odpisu pełnego z KRS, poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia, braku tego nie uzupełniła w wyznaczonym terminie, uniemożliwiając tym samym Sądowi nadanie zażaleniu prawidłowego biegu. Stosownie zaś do treści art. 178 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu - na podstawie art. 197 § 2 w związku z art. 178 p.p.s.a. - orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.