Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785640

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 września 2015 r.
III SA/Wr 750/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Moskała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. z dnia (...) lipca 2015 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia:

I.

odrzucić skargę;

II.

zwrócić uiszczony wpis w kwocie (...) (słownie:(...)) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 14 lipca 2015 r. pełnomocnikowi J. K. doręczono postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. z dnia (...) lipca 2015 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania wraz z pouczeniem, że przysługuje od niego w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, którą należy wnieść za pośrednictwem organu W dniu 14 sierpnia 2015 r. J. K., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyła za pośrednictwem poczty skargę do tut. Sądu na opisane wyżej postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Stosownie do art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu. Sąd odrzuca skargę postanowieniem, a jej odrzucenie może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Określony w przywołanym wyżej przepisie termin do złożenia skargi jest terminem ustawowym, co oznacza, iż niedopuszczalne jest jego skrócenie lub przedłużenie przez Sąd. Jest nadto terminem prekluzyjnym, a zatem jego upływ Sąd uwzględnia z urzędu i z tej przyczyny odrzuca skargę.

W niniejszej sprawie - wbrew pouczeniu zawartemu w zaskarżonym postanowieniu - o 30 dniowym terminie do wniesienia skargi, liczonym od daty doręczenia rozstrzygnięcia organu odwoławczego, tj. od dnia 14 lipca 2015 r. strona skarżąca złożyła skargę z uchybieniem terminu, który to upłynął wraz z dniem 13 sierpnia 2015 r. (tekst jedn.: czwartek). W tych okolicznościach złożona skarga podlegała odrzuceniu.

Mając zatem na uwadze powyższe i kierując się dyspozycją z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzeczono jak w pkt I sentencji postanowienia. Natomiast rozstrzygnięcie zawarte w pkt II znajduje swoje uzasadnienie w treści art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. obligującym Sąd do zwrotu z urzędu całego uiszczonego wpisu od pisma odrzuconego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.