III SA/Wr 723/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2550064

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 września 2018 r. III SA/Wr 723/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r., na posiedzeniu niejawnym, skargi kasacyjnej J. M., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2018 r. sygn. akt III SA/Wr 723/17, w sprawie ze skargi J. M., na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) sierpnia 2017 r. Nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2016, postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 175 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), dalej: ustawy p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego. Skarga kasacyjna sporządzona nie przez te podmioty jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu (art. 178 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie wyrokiem z dnia 6 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę skarżącego, na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) sierpnia 2017 r. Nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2016.

W dniu 1 sierpnia 2018 r. wyznaczony z urzędu pełnomocnik skarżącego wniósł do Sądu opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z 6 czerwca 2018 r. Odpis opinii Sąd przesłał skarżącemu pismem z dnia 14 sierpnia 2018 r., skutecznie doręczonym skarżącemu w dniu 17 sierpnia 2018 r. (k. 76 akt sądowych).

Pismem nadanym w dniu 24 sierpnia 2018 r. skarżący wniósł za pośrednictwem tutejszego Sądu pismo (sporządzone odręcznie, zawierające podpis skarżącego) wskazujące min., że "wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r. jest niewłaściwy". Pismo to należało zatem potraktować jako skargę kasacyjną, a skoro została ona sporządzona osobiście przez J. M., należało ją odrzucić na podstawie art. 178 ustawy p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.