III SA/Wr 635/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2621337

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2019 r. III SA/Wr 635/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Chołuj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu R. C. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) stycznia 2018 r. Nr (...) w przedmiocie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, postanawia: odrzucić sprzeciw.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. decyzją z (...) stycznia 2018 r. (nr (...)) - po rozpoznaniu odwołania od decyzji organu I instancji z dnia (...) listopada 2017 r. uchylającej decyzję odmawiającą wydania skarżącemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Decyzja ta zawierała prawidłowe pouczenie o sposobie i trybie jej zaskarżenia tj. o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Decyzja została doręczona skarżącemu w dniu (...) stycznia 2018 r. Skarżący pismem z dnia (...) listopada 2018 r., nadanym bezpośrednio do tutejszego Sądu w dniu (...) grudnia 2018 r., wywiódł od niej sprzeciw zatytułowany jako "skarga".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 64c § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej p.p.s.a.) sprzeciw od decyzji wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji. Według § 2 tego przepisu sprzeciw od decyzji wnosi się za pośrednictwem organu, którego decyzja jest przedmiotem sprzeciwu od decyzji. Do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (art. 64b § 1 p.p.s.a.).

W sprawie nie został zachowany termin do wniesienia sprzeciwu. Skoro bowiem zaskarżona decyzja została skutecznie doręczona skarżącemu (...) stycznia 2018 r., to termin do wniesienia sprzeciwu upłynął (...) lutego 2018 r. (wtorek). Tymczasem sprzeciw (nieprawidłowo zatytułowany jako skarga) został nadany przez skarżącego dopiero (...) grudnia 2018 r.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 64b § 1 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.