Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2621688

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 30 stycznia 2019 r.
III SA/Wr 537/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Borońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. spółka komandytowa we W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) sierpnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) września 2018 r. "A" sp. z o.o. spółka komandytowa we W. złożyła skargę na opisaną w sentencji postanowienia decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Zarządzeniem z (...) października 2018 r. wezwano stronę skarżącą do usunięcia braku formalnego wniesionej skargi przez złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i sposób reprezentacji strony skarżącej lub jego uwierzytelnionego odpisu (odpis z KRS). W wykonaniu tego wezwania strona skarżąca w wyznaczonym przez Sąd terminie przysłała odpis z KRS, z którego wynikało, że uprawnionym do reprezentacji spółki jest "A" sp. z o.o. W konsekwencji zarządzeniem z (...) grudnia 2018 r. wezwano stronę skarżącą do złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej - odpisu z KRS wspólnika reprezentującego skarżącą spółkę - "A" sp. z o. o w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka polecona zawierająca wyżej opisane wezwanie została doręczona stronie skarżącej (...) grudnia 2018 r. Termin do uzupełnienia braku formalnego upływał zatem (...) grudnia 2018 r. (czwartek). Przesyłka zawierająca odpis z KRS została nadana w urzędzie pocztowym w dniu (...) grudnia 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", sąd odrzuca skargę postanowieniem, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie natomiast z art. 28 § 1 p.p.s.a. osoby prawne, jak też jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Przy czym, z mocy art. 29 p.p.s.a., podmioty takie mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.

Dokumentem stwierdzającym umocowanie do reprezentacji strony w odniesieniu do spółek komandytowych jest aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Brak takiego dokumentu stanowi brak formalny, który podlega usunięciu w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2005 r., sygn. akt GSK 1337/04, ONSAiWSA z 2005 r. Nr 5, poz. 91). W myśl powołanego przepisu, jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku, gdy pismem tym jest skarga, niewykonanie w terminie wezwania do uzupełnienia braku formalnego skargi obliguje sąd, stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., do jej odrzucenia.

Z akt sprawy wynika, że wyznaczony przez Sąd termin do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej upłynął (...) grudnia 2018 r. (czwartek). Strona skarżąca w wyznaczonym terminie nie złożyła odpisu z KRS.

Z uwagi na okoliczność, że w wyznaczonym terminie brak formalny skargi nie został uzupełniony, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.