Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785639

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 września 2015 r.
III SA/Wr 473/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. M., M. O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry, sprostować z urzędu w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia (...) r. (sygn. akt (...)) oczywistą omyłkę w ten sposób, że w wierszu 10 od góry, winno być "Z. M." zamiast "Z. M."

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 156 § 1 i § 2 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm-dalej zwanej p.p.s.a.) Sąd jest władny z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki. Sprostowanie Sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym. Sprostowanie wyroku nie jest ograniczone żadnym terminem. Można go dokonać w każdym czasie, a więc także po uprawomocnieniu się wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał w dniu (...) r. - po rozpoznaniu wniosku strony skarżącej Z.M. oraz M. O. - postanowienie odmawiające wstrzymania zaskarżonej decyzji. W sentencji tegoż postanowienia, w wierszu 10 napisano "Z. M." podczas gdy wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji został wniesiony przez "Z. M.". Nie może budzić wątpliwości, iż powyższe stanowi oczywistą omyłkę, podlegającą sprostowaniu.

W takiej sytuacji, Sąd - art. 156 § 1 i § 2 zd. 1 p.p.s.a. - postanowił z urzędu sprostować w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.