Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888793

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2012 r.
III SA/Wr 362/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Moskała.

Sędziowie WSA: Maciej Guziński (spr.), Jerzy Strzebinczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 22 listopada 2012 r. sprawy ze skargi A. S. na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. nr (...) z dnia (...) r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.