Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026885

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 lutego 2009 r.
III SA/Wr 353/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Strzebińczyk.

Sędziowie: NSA Anna Moskała, WSA Marcin Miemiec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 24 lutego 2009 r. sprawy ze skargi E M na decyzję W D z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wymeldowania E M wraz z (...) P i D z miejsca pobytu stałego postanawia:

I.

umorzyć postępowanie;

II.

odmówić zwrotu połowy wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia (...) r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęła skarga E M na decyzję W D z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wymeldowania E M wraz z (...) P i D z miejsca pobytu stałego w lokalu (...) położonym we W przy P (...)

Pełnomocnik strony skarżącej na rozprawie oświadczył, że cofa skargę oraz wniósł o zwrot połowy wpisu podnosząc, że tego oświadczenia nie mógł złożyć przed rozpoczęciem rozprawy w sposób umożliwiający Sądowi zapoznanie się z takim oświadczeniem, ponieważ udzielono mu umocowania do reprezentowania strony skarżącej dopiero w przeddzień rozprawy.

Uczestnik postępowania, po poinformowaniu go przez Sąd o skutkach wniosku strony skarżącej, nie zgłosił zastrzeżeń do tego wniosku.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 60 w związku z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), postępowanie należało umorzyć.

W przedmiocie zwrotu połowy wpisu od skargi Sąd na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odmówił temu żądaniu z uwagi na to, że skarga została cofnięta dopiero na rozprawie. Okoliczności cofnięcia skargi wskazane przez pełnomocnika strony skarżącej nie mają bowiem znaczenia w sytuacji, gdy powołany przepis dla zwrotu połowy wpisu wyraźnie wymaga cofnięcia pisma przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.