III SA/Wr 348/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2865086

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. III SA/Wr 348/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA Marta Pająkiewicz-Kremis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale III sprawy ze skargi R. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W związku z wniesioną skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r. (nr (...)), wydaną w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy, zarządzeniem z dnia 16 sierpnia 2019 r. Przewodniczący Wydziału III wezwał skarżącego R.B. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł, w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy, przesyłka sądowa zawierająca odpis tego zarządzenia została, została po dwukrotnym awizowaniu w dniach - 28 sierpnia 2019 r. i 5 września 2019 r., zwrócona do nadawcy (Sądu) w dniu 13 września 2019 r.

Dodatkowo, pismem z dnia 23 sierpnia 2019 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez podanie numeru PESEL, w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania, także pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka sądowa zawierająca to wezwanie (pismo z dnia 23 sierpnia 2019 r.) została, po dwukrotnym awizowaniu w dniach - 28 sierpnia 2019 r. i 5 września 2019 r., zwrócona do nadawcy (Sądu) w dniu 13 września 2019 r.

W przypadku obu przesyłek, wynikający z art. 73 § 4. ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), skutek prawny ich doręczenia nastąpił w dniu 11 września 2019 r. Od tej też daty należało liczyć siedmiodniowy termin na - uzupełnienie braku formalnego skargi (w zakresie podania numeru PESEL) oraz braku fiskalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Skarga podlegała odrzuceniu na podstawie dwóch niezależnych od siebie przesłanek, tj. z powodu nieopłacenia skargi, a także, z powodu nieuzupełnienia braku formalnego skargi w zakresie obowiązku podania numeru PESEL.

Jak wynika z akt sprawy, skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wymóg opłacenia skargi wynikał z art. 220 p.p.s.a. i § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Jako że skarżący nie odebrał z urzędu pocztowego wezwania Sądu do opłacenia skargi, skutek prawny doręczenia tego wezwania stronie Sąd przyjął na podstawie na podstawie art. 73 § 4 p.p.s.a., w drodze tzw. fikcji prawnej doręczenia. Z treści przepisu art. 73 § 4 p.p.s.a. wynika, że doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, czyli z upływem czternastu dni od pierwszego zawiadomienia o możliwości odbioru pisma z placówki pocztowej (tzw. awizo). Z adnotacji urzędu pocztowego widniejących na kopercie wynika, że przesyłka sądowa została awizowana w dniach - 28 sierpnia 2019 r. i 5 września 2019 r. Nie stwierdzając wadliwości w podjętej próbie doręczenia tej przesyłki Sąd, na podstawie art. 73 § 4 p.p.s.a., przyjął, że skutek prawny doręczenia skarżącemu wezwania do uiszczenia wpisu sądowego nastąpił w dniu 11 września 2019 r. Zapoczątkowany tym zdarzeniem bieg siedmiodniowego terminu na opłacenie skargi minął bezskutecznie w dniu 18 września 2019 r. (środa) albowiem skarga nie została opłacona.

Okoliczność ta obligowała Sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem, skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Jak zaznaczono na wstępie, wniesiona przez stronę skarga kwalifikowała się do odrzucenia także na tej podstawie, że skarżący, pomimo wezwania, nie uzupełnił braku formalnego tej skargi w zakresie podania numeru PESEL. Wymóg podania numeru PESEL wynika z treści art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a.

Wezwanie Sądu w tym przedmiocie, także nie zostało podjęte przez stronę z urzędu pocztowego i podobnie jak w przypadku wezwania o wpis, także i w tym przypadku skutek doręczenia stronie wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi Sąd przyjął przy zastosowaniu tzw. fikcji prawnej doręczenia, na podstawie art. 73 § 4 p.p.s.a. Z adnotacji urzędu pocztowego widniejących na kopercie wynika, że przesyłka sądowa została awizowana w dniach - 28 sierpnia 2019 r. i 5 września 2019 r. Nie stwierdzając wadliwości w podjętej próbie doręczenia tej przesyłki Sąd, na podstawie art. 73 § 4 p.p.s.a. przyjął, że skutek prawny doręczenia skarżącemu wezwania do uzupełnienia wspomnianego braku formalnego skargo nastąpił w dniu 11 września 2019 r. Zapoczątkowany tym zdarzeniem bieg siedmiodniowego terminu na uzupełnienie braku formalnego skargi minął bezskutecznie w dniu 18 września 2019 r. (środa) albowiem brak formalny skargi nie został uzupełniony.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Kierując się wskazaną argumentacją, Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.