Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2050968

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2012 r.
III SA/Wr 300/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Moskała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. P. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na opisaną w osnowie postanowienia decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W., wnosząc o jej uchylenie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z dnia (...) r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braku skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 500 złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca przedmiotowe wezwanie, wysłana na wskazany przez skarżącego adres, była dwukrotnie - w dniach (...) i (...) r. - awizowana. Nadto z adnotacji znajdujących się na potwierdzeniu odbioru przesyłki i kopercie wynika, iż przesyłkę tą pozostawiono w placówce pocztowej, o czym zawiadomienie umieszczono w skrzynce oddawczej skarżącego. Następnie przesyłka polecona została, jako niepodjęta w terminie, w dniu (...) r. zwrócona nadawcy.

Zarządzeniem z dnia (...) r., powyższe doręczenie zostało uznane za skuteczne na dzień (...) r., zatem termin do uzupełnienia braku skargi upływał w dniu (...) r.

Z akt sprawy wynika, że wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., 270, dalej "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis. Pismami takimi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Natomiast stosownie do treści art. 220 § 1 zdanie pierwsze i § 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, przy czym skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie, skarżącego wezwano do uiszczenia wymaganego wpisu sądowego od skargi, pouczając o konsekwencjach niewykonania zarządzenia. Pomimo, że skarżący nie podjął przesyłki, zgodnie z art. 73 p.p.s.a. doręczenie uważa się za dokonane z upływem terminu wskazanego w tym przepisie, który w przedmiotowej sprawie upłynął (...) r. Od tego dnia Skarżący był zobowiązany do uiszczenia w terminie 7 dni stosownego wpisu, czego nie uczynił.

W tym stanie rzeczy, na podstawie wcześniej powołanych przepisów, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.