Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2889547

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2012 r.
III SA/Wr 30/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Józef Kremis (spr.).

Sędziowie: NSA Anna Moskała, WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi M. G. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2011 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.