Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 września 2008 r.
III SA/Wr 288/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marcin Miemiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 5 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej S. B. na posiedzeniu niejawnym od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2008 r. Sygn. akt III SA/Wr 288/08 odrzucającego skargę S. B. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 30 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę S. B. na opisaną w osnowie postanowienia decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W., z powodu uchybienia terminowi do jej wniesienia.

Po rozpoznaniu wniosku skarżącej postanowieniem z dnia 18 lipca 2008 r. Sąd przywrócił S. B. termin do wniesienia skargi. Postanowienie to doręczono skarżącej w dniu 31 lipca 2008 r.

Pismem z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu do Sądu 21 lipca 2008 r.), pełnomocnik skarżącej - adw. A. K. wywiódł od opisanego postanowienia z dnia 30 maja 2008 r. skargę kasacyjną.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 lipca 2008 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do uzupełnienia braków formalnych wniesionej skargi kasacyjnej poprzez złożenie jednego egzemplarza jej odpisu, poświadczonego za zgodność z oryginałem, jej podpisanie oraz złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Zarządzenie to doręczone zostało adw. A. K. w dniu 28 lipca 2008 r. Termin do uzupełnienia braków formalnych środka zaskarżenia upływał zatem w dniu 4 sierpnia 2008 r. Pismem z dnia 31 lipca 2008 r. pełnomocnik skarżącej cofnął wniesioną skargę kasacyjną, nie uzupełniając jej braków formalnych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej w skrócie jako "p.p.s.a.", skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym, a nadto wymaganiom szczególnym, stawianym temu środkowi zaskarżenia. Braki skargi nie wynikające ze szczególnych wymagań stawianych temu środkowi odwoławczemu, mogą być naprawiane w trybie właściwym do usuwania braków formalnych pisma procesowego (art. 49 p.p.s.a.). Odmiennie jednak uregulowane są konsekwencje nieuzupełnienia pisma wszczynającego bądź składanego w toku postępowania oraz skargi kasacyjnej. Tę bowiem, zgodnie z art. 178 p.p.s.a. na wypadek nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie, Sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie złożona skarga kasacyjna nie została podpisana przez pełnomocnika skarżącej, nie złożono również - pomimo stosownego wezwania - odpisu środka odwoławczego oraz pełnomocnictwa do działania w imieniu strony. Pełnomocnik cofnął co prawda wywiedziony środek zaskarżenia, jednakże po myśli wskazanych powyżej regulacji prawnych, Sąd zobowiązany był, skargę kasacyjną odrzucić.