Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840480

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 1 grudnia 2015 r.
III SA/Wr 250/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Strzebinczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. U. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) marca 2015 r., Nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z eksploatacją automatów do gier poza kasynem gry postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.