Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2012562

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 marca 2016 r.
III SA/Wr 232/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Guziński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L.B. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji i przyznania płatności z tytułu wsparcia bezpośredniego za rok 2014 w pomniejszonej wysokości, postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. wydał wobec L.B. (dalej jako: "skarżący") decyzję z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej i przyznania płatności z tytułu wsparcia bezpośredniego za rok 2014 w pomniejszonej wysokości. Rozstrzygnięcie wraz z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia skargi zostało prawidłowo doręczone na adres strony (...) r.

Na wyżej wymienioną decyzję skarżący złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. za pośrednictwem organu dnia (...) r. (data stempla pocztowego).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. 2012.270 z późn. zm.) dalej "p.p.s.a.", skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W przedmiotowej sprawie termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego zaczął biec od (...) r. i upływał (...) r. Skarga wniesiona (...) r. została zatem wniesiona po terminie.

W związku z powyższym, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.