Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507467

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2018 r.
III SA/Wr 181/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Moskała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Fundacji "A" we W. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. z dnia 13 (...) lutego 2018 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności ONW na rok 2015 postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. strona skarżąca wniosła skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności ONW na rok 2015.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) r., wezwano stronę skarżącą do uzupełnienia braku fiskalnego oraz formalnego skargi, poprzez uiszczenie wpisu oraz złożenie dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu określającego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Niniejsze wezwanie zostało skutecznie doręczone stronie - w trybie art. 73 p.p.s.a. - w dniu (...) r. (k. 13 akt sądowych). Braki skargi nie zostały jednak uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. zwanej dalej w skrócie jako "p.p.s.a."), jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni. Natomiast stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuci skargę, gdy w wyznaczonym przez przewodniczącego terminie nie uzupełniono jej braków formalnych.

W niniejszej sprawie, stronę skarżącą skutecznie wezwano do uzupełnienia braku fiskalnego i formalnego skargi w terminie 7 dni, pouczając o konsekwencjach niewykonania zarządzenia. Pomimo tego braki skargi - w zakreślonym terminie - nie zostały uzupełnione.

W tym stanie rzeczy, na podstawie wyżej powołanych przepisów, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, orzekł jak sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.