Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888632

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 26 września 2012 r.
III SA/Wr 156/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Guziński (spr.).

Sędziowie NSA: Józef Kremis, Jolanta Sikorska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 26 września 2012 r. sprawy ze skargi A sp. z o.o. w N. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia rejestracji automatu o niskich wygranych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.