Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840444

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 30 listopada 2015 r.
III SA/Wr 144/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Moskała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z eksploatacją automatu do gier poza kasynem gry postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.