Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 maja 2006 r.
III SA/Wr 111/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Krystyna Anna Stec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia 5 stycznia 2006 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego w wysokości 0 zł od towaru przewożonego w procedurze tranzytu T1 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 14 marca 2006 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi - przez wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia.

Wezwanie to zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 20 marca 2006 r. Wyznaczony siedmiodniowy termin upłynął bezskutecznie w dniu 27 marca 2006 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3) i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.s.a, sąd odrzuca skargę postanowieniem, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym. Stosownie natomiast do art. 215 § 1 p.s.a. w każdym piśmie wszczynającym postępowanie w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty.

Niewskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia stanowi brak formalny, którego nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie obliguje Sąd do odrzucenia wniesionej skargi.

Skoro w przedmiotowej sprawie skarżący, pomimo prawidłowego wezwania go do usunięcia braków formalnych skargi w wyznaczonym terminie, nie wskazał do dnia dzisiejszego wartości przedmiotu zaskarżenia, skargę jako dotkniętą brakiem formalnym należało odrzucić na podstawie powołanego na wstępie art. 58 § 1 pkt 3) p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.