Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 7 kwietnia 2006 r.
III SA/Wr 103/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Moskała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. N. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 22 listopada 2005 r., nr (...) w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postanawia:

I.

umorzyć postępowanie;

II.

zwrócić stronie skarżącej połowę uiszczonego wpisu od skargi, tj. kwotę 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 31 stycznia 2006 r. skarżąca U. N. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 22 listopada 2005 r.

W dniu 4 kwietnia 2006 r. skarżąca cofnęła skargę na wskazane wyżej postanowienie i zwróciła się z prośbą o zwrot poniesionych kosztów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeśli skarżący skutecznie cofnął skargę. Skuteczność czynności procesowej cofnięcia skargi jest - zgodnie z dyspozycją art. 60 zdanie 3 powołanej wyżej ustawy proceduralnej - uzależniona od wyniku badania sprawy przez Sąd w przedmiocie niedopuszczalności cofnięcia skargi. Natomiast niedopuszczalność wniosku o cofnięcie skargi stwierdzana jest w przypadku ustalenia, że przedmiotowy wniosek strony skarżącej zmierza do obejścia prawa lub spowodowałby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W świetle materiału zebranego w sprawie czynność procesowa strony skarżącej - z tego punktu widzenia - nie budzi żadnych wątpliwości ani zastrzeżeń. W związku z tym uznać należało, że cofnięcie skargi jest dopuszczalne. W konsekwencji, na podstawie art. 161 § 1 p.s.a. postępowanie wszczęte wniesieniem skargi, podlegało umorzeniu.

Z kolei orzeczenie w zakresie kosztów znajduje oparcie w uregulowaniu art. 232 § 1 pkt 2 p.s.a., wedle którego Sąd z urzędu zwraca stronie połowę wpisu od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana. W niniejszej sprawie przedmiotowy wniosek o cofnięcie skargi wpłynął jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia przeznaczonego na rozprawę. Wobec powyższego Sąd na podstawie powołanego wyżej przepisu orzekł o zwrocie skarżącej połowy uiszczonego wpisu sądowego od skargi.