Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 lutego 2006 r.
III SA/Wa 99/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Chustecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Stowarzyszenia Abstynenckiego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2005 r. Nr (...) w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu z dotacji udzielonej z budżetu (...) W. w 2003 r. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

(...) Stowarzyszenie Abstynenckie, zwane dalej Skarżącym, wniosło skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu z dotacji udzielonej w 2003 r. z budżetu (...) W.

Pismem z dnia (...) stycznia 2006 r. Sąd wezwał Skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie osoby, która podpisała skargę do reprezentacji stowarzyszenia w dacie jej wniesienia oraz do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to doręczono Skarżącemu w dniu (...) stycznia 2006 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru). Zakreślony w wezwaniu siedmiodniowy termin upływał więc w dniu (...) stycznia 2006 r. (środa).

Z akt sprawy wynika, że żądane przez Sąd dokumenty oraz urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy (PPPr) Skarżący złożył osobiście w biurze podawczym Sądu w dniu (...) stycznia 2006 r., co oznacza, że uczynił to z uchybieniem wyznaczonego przez Sąd terminu.

Z tej przyczyny Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), zgodnie z którym Sąd odrzuca skargę, której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.